Installation view KAI 10 / Arthena Foundation

Installation view KAI 10 / Arthena Foundation, 2012
Series: Il pleut by Guillaume Apollinaire
NEXT